<i id="ne826"></i>
 • <i id="ne826"><s id="ne826"></s></i>

  <progress id="ne826"></progress>

  <dl id="ne826"><label id="ne826"></label></dl>
  <li id="ne826"><label id="ne826"></label></li>

  <li id="ne826"></li>
  <div id="ne826"></div>

  ?ivotní prost?edí, zdraví a?bezpe?nost

  Na bezpe?ném a?zdravém pracovi?ti zále?í ze v?eho nejvíc.

  Ochrana zdraví lidí a?prost?edí, které v?ichni sdílíme, je zakotvena v?ka?dé úrovni kultury spole?nosti Caterpillar. Bezpe?nost mezi na?imi podnikovymi hodnotami najdete na horních p?í?kách strategie a?udr?itelnosti. Jako ?len na?eho tymu EHS budete odpovídat za dodr?ování vysokych standard?, které jsme si stanovili. Hledáme ambiciózní uchaze?e, kte?í:

  • Mají hluboké technické znalosti
  • Chtějí pracovat jako odborníci na bezpe?né a?udr?itelné pracovní prost?edí
  • Doká?ou vysvětlit d?le?itost otázek bezpe?nosti a??ivotního prost?edí

  Změňte ?ivoty ostatních lidí i?sv?j vlastní.

  Bezpe?né pracovní prost?edí ve spole?nosti Caterpillar neznamená jen p?edcházení úraz?m. P?i spolupráci s?vedoucími pracovníky v?na?ich závodech po celém světě pom??ete vytvá?et kulturu, která staví bezpe?nost na první místo?– ka?dy den, cely den. Někte?í z?na?ich odborník? na bezpe?nost také spolupracují p?ímo se zákazníky a?pomáhají jim zavést podobnou kulturu. To samé platí i?v?oblasti ?ivotního prost?edí, kde se budete podílet na zaji?tění ochrany kvality p?dy, vzduchu a?vody p?i ?innosti na?ich provoz?.

  A? ji? si vyberete jakykoli směr, budete mít mnoho p?íle?itostí ujmout se odpovědnosti v?novych a?rozmanitych oblastech. Získáte p?íle?itost pracovat ve vyrobních závodech, distribu?ních závodech, kancelá?ích a?dokonce na staveni?tích a?v?dolech po celém světě. Pom??eme vám získat certifikáty, nabídneme vám ?kolení pro osvě?ení va?ich dovedností a?poskytneme vám ve?kerou podporu p?i zkoumání r?znych pracovních pozic. ?erství absolventi univerzit se mohou zú?astnit programu profesního rozvoje, v?něm? se seznámí se v?emi aspekty oblasti EHS.

  亚洲色琪琪永久原网站